Lemurs Catta (Maki mococo), Madagascar.

Lemurs Catta (Maki mococo), Madagascar.